சனி, 2 நவம்பர், 2013

கொக்கென்றால் கொக்கேயல்ல

களியாட்டத்தில் இருக்கும்
கொக்குகளால் மட்டுமன்றி
கவனத்தை ஈர்க்கும்
ஏரி மீன்களாலும்
பரிகாசத்திற்கு ஆளாகியிருந்தது
துணையை இழந்த கொக்கு.

சூழலின் சூட்சமத்தில்
சிக்கிக் கிடக்கும் செய்தியறிந்து