செவ்வாய், 4 ஜூன், 2013

இனி யாரும்...

எந்த வேலை செய்தாலும்
 தனித்த முழு கவனம்
அதிலொரு செய்நேர்த்தி
முழுமையான செயல்பாடு

என்னையும் மகனையும்
கவனிப்பதிலும்
கவனம் வைப்பதிலும்
உள்ளார்ந்த உண்மையோடு
வெளிப்படும் தாய்மை

எப்போது சிரித்தாலும்
அடுக்கி வைத்த
பல்வரிசையில்
அடுத்தவரைப் பற்றிக்கொள்ளும்
வெள்ளை மனச் சிரிப்பு

எப்படிப்பட்டவரையும்
உடன்படத் தூண்டும்
கனிவான எளிய
இனிய பேச்சில்
வெளிப்படும் ஆளுமை

எவ்வளவு வேலைக்கிடையிலும்
பிறருக்கென உதவக் கிடைக்கும்
 தருணங்களைப்
பயனாக்கக் காட்டும்
சலிப்பில்லா உன்னத ஈடுபாடு

இவையெல்லாம்
மகிழ்வான
நெகிழ்வான நேரங்களில்
என்னைப்பற்றி
என்மனைவி பகிர்ந்த
என் பண்பு நலன்கள்

இனியாரும்
என்னைக் கேட்க முடியாது
உன்மனைவி
தன்முந்தானைக்குள்
உன்னை எப்படி முடிந்தாலென்று.

ஞாயிறு, 2 ஜூன், 2013

நானும் எங்கள் வீட்டுக்காரரும்(?)

நாங்கள் குடியிருப்பது
வாடகை வீடு
வசதியான வீடு
ரொம்பக் கெட்டிக்காரர்
வீட்டுக்காரர்
நீர் இறைக்கும்
இயந்திரத்தின்
மின் செலவு
மாதத்தில்
பதினைந்து நாள்கள்
எங்களுடையது
பதினைந்து நாள்கள்
அவருடையது
இப்போதெல்லாம்
தண்ணீரைச் சிக்கனமாய்ப்
பயன்படுத்துகிறோம்
அவர்கள்
பதினைந்து நாளில்
அவர்களும்
எங்கள்
பதினைந்து நாளில்
நாங்களும்.