திங்கள், 16 மே, 2011

விலகி நின்றபோது


mDgtpj;J mwpahj
jdpikapd; mr;RWj;jyhy;
tptupf;f ,ayhJ
tpupe;j fw;gidapd;
tptuizahy;
tpyfpf; fple;jJ mikjp
Ngupiur;rNyhL nghq;fptope;j
cd; Ngr;Rfis
KOikaw;w gpk;gq;fshy;
tiue;J mopj;Jf; nfhz;bUe;jJ
tw;wpa thu;j;ijfspd; nksdk;
,ayhikapd; ,Wjp thjq;fSf;Fr;
nrtpnfhlhJ eP toq;fpa jPu;g;ghy;
Jz;bf;fg;gl;Lj; jPthd
ek; gpQ;Rg; Gijaypd;
jaf;fj;jpy; jiyePl;ba
Nfs;tpfshy;
me;epakhdij czu;e;jNghJ
epfo;tpd; epiyawptpj;jJ
cd; gpupthy;
,af;fk; mlq;fpa tPL  
njhiytpy; Nfl;lJ
jdpikapy; ghbf;nfhz;bUf;Fk;
Fapypd; ghly;.