ஞாயிறு, 18 மார்ச், 2012

வாசிப்பின் இடைவெளி


§¿üÈ¢Ã×õ ÅÆì¸õ §À¡Ä§Å
ÅÆì¸ò¾¢üÌ Á¡È¡É ¯ý ¿¼ò¨¾
±ý ²§¾¡¦Å¡Õ ¦ºÂÖ측É
±¾¢÷ô¨Àò¦¾Ã¢Å¢ò¾Ð
¿¼ò¨¾ Á¡üÈò¾¢ý ¾£Å¢Ãõ
¯½÷ó¾ ÁÉõ
¯ûéÃì ¦¸¡ûÙõ ¿Îì¸ò¾¢ø
¯ý À¡÷¨Å¢ø ÀÃ¢× §¾Îõ ŢƢ¸û
²Á¡üÈò¾¢ø ¦ÅÇ¢Ú¸¢ýÈÉ
¯ý ÒÈ츽¢ô¨À «÷ò¾ôÀÎò¾
¸¡Ã½õ §¾Êî ºÄ¢òÐô §À¡¸¢§Èý
Ţɡ¡ü¸Ù측É
¯ý ¦ÁªÉô À¾¢Ä¡ø
¯Ä÷ó¾ ¿¡ìÌ §ÁÄñ½ò¾¢ø
´ðÊ즸¡û¸¢ÈÐ
¾Âì¸ò¾¡ø §¿Õõ
¦º¡ü¸Ù츢¨¼Â¢Ä¡É ±ý ¦ÁªÉõ
¿Á츢¨¼Â¢§Â Á¢¨¸ôÀÎòÐõ
þ¨¼¦ÅÇ¢ ¸ñÎ ¾¢¨¸ì¸¢§Èý
¬É¡ø
Å¢Ê嬀 ¿£ ÅçÅüÈ À¡Å¨É¢ø
ÁüÚ¦Á¡Õ ¿¡¨Ç ±¾¢÷À¡÷òÐì
¸¡ò¾¢Õ츢§Èý
¬ÆÁ¡É Å¡º¢ô¨À §ÅñÊ ¿¢üÌõ
¸Å¢¨¾¨Âô §À¡Ä.

வெள்ளி, 16 மார்ச், 2012

வெளிநடப்பு


º¢Ú «¨º¨Åìܼ
ͨÅÔõ Ìà¸ÄÓõ
¿¢¨ÈóÐ ¾ÐõÒõ ¿¢¸úš츢ŢÎõ
ÌÆ󨾨Á¨Âô §À¡Ä
¯ÉìÌû ±ý¨ÉÔõ
±ÉìÌû ¯ý¨ÉÔõ
§¾Êò ¦¾Ç¢Âî ¦ºö¾Ð ¸¡¾ø
¾£Ã¡¾ Å¢¨Ç¡ðθǡø À¢û¨Ç¸Ç¡§É¡õ
¦¸¡¾¢ò¾¼í¸¢Â
À¡Ä¢ø ÀÊÔõ
¬¨¼¨Âô §À¡Ä
¿õ ¦¸¡ñ¼¡ð¼í¸Ç¢ø ÀÊóÐ
¦¸¡ñÊÕó¾Ð
«ÊÀð¼ ¬Ù¨Á¢ý Å¢ÍõÀø¸û
¿¢¨Ä¿¢Úò¾ ±ò¾É¢ò¾
¾É¢ò¾ý¨Á¡ø
À¢ýÉôÀðÎ ¾É¢ò¾É¢Â¡§É¡õ
¯ý ¦¿¡ö¨Á ¯ñ¼¡ì¸¢Â
¦ÅÚôÒõ ¾É¢¨ÁÔõ
¦ÅÇ¢§ÂÈ¢ì ¦¸¡ñÊÕó¾
ÌÆ󨾨Á¢ý Á£Ð
¦ÅÇ¢îºò¨¾ šâ¢¨ÈòÐò ¾Ç÷ó¾É
¦¾¡¨Äó¾ Ó¸Å⧾Ê
«øÄ¡Ê즸¡ñÊÕó¾Ð ¸¡¾ø.

ஞாயிறு, 11 மார்ச், 2012

சொல்லட்டுமா?º¢Ä÷ Ţĸ¢É¡÷¸û
º¢Ä÷
Å¢Ä츢ɡ÷¸û
º¢Ä÷
Å¢Çí¸¢É¡÷¸û
º¢Ä÷
Å¢Ç츢ɡ÷¸û
º¢Ä÷
ÐÄ츢ɡ÷¸û
º¢Ä÷
ÐÄí¸¢É¡÷¸û
¸Å¢¨¾ ¦ºö¾¾üÌ
¸Å¢¨¾ ¦ºö¾Ð
Áü¦È¡ýÚõ
¦º¡øÄ þÕ츢ÈÐ
ÑðÀÁ¡¸.

திங்கள், 5 மார்ச், 2012

விளக்கம்


Å¡º¢ôÀ¢ý
þ¨¼¦ÅÇ¢ ¸¼ó¾
¸Å¢¨¾
®÷ò¾ ¸ÅÉò¾¢ý
§¿¡ì¸õ ¿¢¨È§ÅüÚõ
¸ÕÅ¢ø «Æ¢ó¾
¸Å¢¨¾Â¢ý Áýò¨¾
¿£Ç ¿¢¨ÉçðÎõ
þÂüÈÄ¢ý ¦ÅüÈ¢
®÷ò¾Ä¢ý ±ñ½¢ì¨¸Â¢ÄøÄ
¦ºùÅ¢ ¾¨ÄôÀð¼
´Õ¨Á¢øܼ
¿¢¨È×Úõ
Å¢Çí¸î ¦ºöž¢ø¨Ä
¸Å¢¨¾
Å¢Çì¸¢î ¦º¡øžüÌ.

ஞாயிறு, 4 மார்ச், 2012

இரத்தலும் இரத்தல் நிமித்தமும்¸¡ñËÀÉ¢ý
¸¨½ÂÈ¢×ܼ
¯õÓý
§¾¡üÚô§À¡Ìõ
¸ÅÉÁ¢øÄ¡§¾
¿£÷ Å£Íõ
º¢Ú ¦º¡øܼ
¸¨ÇòÐô §À¡¸î¦ºöÔõ
±ý¨É.
ÍÂò¨¾
ÍìÌ áÈ¡ìÌõ
ÝðºÁõ
¦¾Ã¢Ôõ ¯ÁìÌ
ÝÆÄ¢¼õ
þÃóÐ ¿¢ü¸¢§Èý
þÂøÀ¢ý ®Ãõ
¸¡öóÐ §À¡¸¡ÁÄ¢Õì¸×õ
ÍÂõ ¾¸÷ìÌõ
ÝðºÁõ
«È¢Â¡ÁÄ¢Õì¸×õ.

சனி, 3 மார்ச், 2012

அறியாமை


ÅÈðº¢Â¢ø ¾Å¢ôÀÅý
Á¢Ãðº¢Ôõ
Á£×½÷Ôõ
¾¡¸ÁȢ¡¾Åý
¯½÷žü¸¢ø¨Ä
¸¢¨¼ò¾ü¸Ã¢Â¨¾
«¨¼Å¨¾Å¢¼
¸¢¨¼ò¾Ð
«Ã¢¾¡É À¢ý
«¨¼Ôõ §À¡Ð
¯½÷ ¸¨ÃÁ£Úõ
ÁɦÅØ¢ý
¦ÅÇ¢ôÀ¡Î
ŨÃÂÚì¸ ÓÊ¡Ð
À¸Ê¡츢
À⸺¢ì¸ôÀÎÅÐõ
«Ãº¢Âġ츢
«ÛÀÅ¢ôÀÐõ
¾¡¸õ ¾½¢ÀÅý
«È¢Â¡Áø §À¡ÅÐ.

வெள்ளி, 2 மார்ச், 2012

இரவுத் தேவை

மலரும்
சொற்களுக்கிடையில்
மறைந்திருந்து
குத்தும்
முட்களின்
வலி உணர்ந்திருந்தும்
மலர்ச்சியின் கவர்ச்சியில்
மயங்கித்தான்
கிடக்கிறது மனது
மலரில் முள்ளையல்ல
முள்ளில் மலரைப்
 பார்ப்பதால் தானோ
ஏதோவொன்று
இந்த இரவுக்குத்
தேவையொரு சமாதானம்.