செவ்வாய், 17 மே, 2011

அச்சுப்பிழை நிகழ்வு



cd; tsu;jypd; tprpj;jpuk; czu;j;jpd
jtwpay;;y
jLkhw;wkpy;yh cWjpAld;
eP njwpj;j fe;jfr; nrhw;fs;
mwptope;j epiyapy;
czu;tpy; trkpoe;j cswyy;y
nghj;jpitf;fg; NghuhLk;
nkd;ikay;y
tpguPjj; Jhz;lYky;y
md;gpd; mbg;gil mwpahf; Nfhzy;
vq;Nfh tpyf;fhf
cwTfspd; cd;djk;
jtwpapUf;fyhk;
ePawpe;jtiu
Mdhy;
ePapUf;Fk; ,lj;jpypUe;J
ntFnjhiytpypUf;fpwJ cz;ik
gonkhopfspd; gpd; epiwe;jpUf;Fk;
Mo;e;j mDgtj;ijg; Nghy
czuNtz;bajha;.